NOLIMIT - วงเงิน 250$ - วงเงิน 350$ - วงเงิน 1500$

Personal FB Account Limit 250$ - Original Account

สามารถเปลี่ยน Timezone ได้, เปลี่ยน สกุลเงิน ได้ (100%)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 6,857 บัญชี
฿800 มีอยู่: 49 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿800
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
Sale 50%
มีอยู่: 49

บัญชีโฆษณาส่วนตัว Nolimit วงเงินการตัดจ่ายต่อวัน Unlimited - เขียว 2 บรรทัด

สามารถเปลี่ยน Timezone ได้, เปลี่ยน สกุลเงิน ได้ (100%)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 3,587 บัญชี
฿1,000 มีอยู่: 19 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿1,000
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 19

บัญชีโฆษณาส่วนตัว Nolimit - บัญชีโฆษณา ads เป็นบัญชีประเทศไทย - เขียว 2 บรรทัด

ประเทศ: ไทย, Timezone: +7 กรุงเทพฯ, สกุลเงิน: THB

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 167 บัญชี
฿1,300 มีอยู่: 14 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿1,300
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
HOT
มีอยู่: 14

เขียว 2 บรรทัด - ยืนยันตัวตนแล้ว

ชุดเซ็ตคอมโบ 1:10 1 บัญชีเฟชบุ๊ค ยืนยันตัวตนแล้ว พ่วง 10 บัญชีโฆษณา วงเงิน 50 $

ลิมิตการตัดจ่ายรวม ของ เซ็ต คอมโบ อยู่ที่ 500 ดอลลาร์ / วัน ( 17360 บาท / วัน )

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 4,763 บัญชี
฿450 มีอยู่: 9
฿450
มีอยู่: 9

บัญชี Facebook ฟิลิปปินส์เก่า - เขียว 2 บรรทัด

ลิมิต 50$ ต่อวัน, ยืนยันตัวตนแล้ว

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 15,698 บัญชี
฿200 มีอยู่: 7 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 20 แถมฟรี 8 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿200
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 20 แถมฟรี 8 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 7

บัญชี Facebook อินโดนีเซีย เก่า - เขียว 2 บรรทัด

ลิมิต 50$ ต่อวัน, ยืนยันตัวตนแล้ว

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 526 บัญชี
฿200 มีอยู่: 15 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 20 แถมฟรี 8 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿200
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 3 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 20 แถมฟรี 8 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 15

บัญชี Facebook ปากีสถาน เก่า - เขียว 2 บรรทัด

ลิมิต 50$ ต่อวัน, ยืนยันตัวตนแล้ว

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 13,685 บัญชี
฿150 มีอยู่: 14 % โปรโมชั่น
ซื้อ 3 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 4 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 20 แถมฟรี 10 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿150
%
ซื้อ 3 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 10 แถมฟรี 4 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
ซื้อ 20 แถมฟรี 10 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 14

เขียว 3 บรรทัด- เขียวคืนสิทธิ์ - บัญชีเขียวแบบ 902

บัญชี Facebook ฟิลิปปินส์ เก่า - เขียว 3 บรรทัด

บัญชีเขียวคืนสิทธิ์โฆษณา | บัญชีเขียวแบบ 902

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 9,563 บัญชี
฿350 มีอยู่: 25 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿350
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 25

บัญชี Facebook อินโดนีเซียเก่า - เขียว 3 บรรทัด

บัญชีเขียวคืนสิทธิ์โฆษณา | บัญชีเขียวแบบ 902

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 8,639 บัญชี
฿350 มีอยู่: 20 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿350
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 20

บัญชี FACEBOOK - แบบโปรไฟล์ - วงเงิน 50$ - วงเงิน 25$

ชุดเซ็ตคอมโบ 1:10 บัญชีเฟชบุ๊ค พ่วง 10 บัญชีโฆษณา วงเงิน 50 $

ลิมิตการตัดจ่ายรวม ของ เซ็ต คอมโบ อยู่ที่ 500 ดอลลาร์ / วัน ( 17360 บาท / วัน )

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 2,565 บัญชี
฿350 มีอยู่: 18
฿350
มีอยู่: 18

บัญชี Facebook เก่าประเทศไทย - วงเงินการตัดจ่ายต่อวัน 25-50$

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 21,660 บัญชี
฿170 มีอยู่: 87 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿170
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
HOT
มีอยู่: 87

บัญชี Facebook ฟิลิปปินส์ เก่า - ลิมิต 50$ ต่อวัน

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 3,961 บัญชี
฿150 มีอยู่: 81 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿150
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 81

บัญชี Facebook อินโดนีเซีย เก่า - ลิมิต 50$ ต่อวัน

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 8,450 บัญชี
฿150 มีอยู่: 107 % โปรโมชั่น
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿150
%
ซื้อ 5 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 107

Pakistan Old Facebook Account - Daily spend limit 50$

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 11,798 บัญชี
฿100 มีอยู่: 67 % โปรโมชั่น
ซื้อ 3 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
฿100
%
ซื้อ 3 แถมฟรี 1 (ภายใน 1 ออร์เดอร์)
มีอยู่: 67

บัญชีธุรกิจ BM

แฟนเพจ- แฟนเพจเก่า - แฟนเพจคืนสถานะ

แฟนเพจที่ได้รับการคืนสิทธิ์ (ได้รับการแก้ไขแล้ว) สร้างเมื่อ 2021-2022

ไม่รองรับการเปลี่ยนชื่อเพจ

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 13,598 บัญชี
฿200 มีอยู่: 10
฿200
มีอยู่: 10

โคลน

(V2) บัญชี Facebook โคลนแบบสุ่ม ประเทศ FB

ลิมิต 50$ - IP สุ่ม - ยืนยันอีเมลล์แล้ว - Run Ads ได้ 100% บัญชีโฆษณาแบบใหม่

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 13,958 บัญชี
฿10 มีอยู่: 35
฿10
มีอยู่: 35
How To Top Up?
How To Buy?
ทำไมต้องซื้อบัญชี Facebook ของเรา?
บริการที่ยอดเยี่ยม บริการที่ยอดเยี่ยม
รับประกัน 1 ต่อ 1 รับประกัน 1 ต่อ 1
โปรไฟล์สมบูรณ์แบบ 100% โปรไฟล์สมบูรณ์แบบ 100%
แต่ละบัญชีราคาถูก แต่ละบัญชีราคาถูก
เข้าใช้งานได้เลย เข้าใช้งานได้เลย
ชาย / หญิง ชาย / หญิง
ปลอดภัย 100% ปลอดภัย 100%
บัญชีจริง บัญชีจริง
ไม่จำกัดบัญชี ไม่จำกัดบัญชี
จํานวนคําสั่งซื้อที่กําหนดเอง จํานวนคําสั่งซื้อที่กําหนดเอง
พร้อมบริการ 24/7 พร้อมบริการ 24/7
และอีกมากมาย... และอีกมากมาย...
คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถติดต่อ ทีมซัพพอรืตได้ผ่านทาง ไลน์ไอดี @250fb.com

ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็ปไซด์ 250fb.com ก่อน จากนั้นทำการเติมเงินเครดิตเข้าระบบ

พร้อมแจ้งไปที่ Support   ส่งหลักฐานการโอนเงินและรหัสการโอนเงิน

* ตัวอย่างรหัสการโอนเงิน

ทำการกดเลือกซื้อบัญชีที่ต้องการ

เลือกวิธีการชําระเงินในส่วนของเงินฝากในเมนูเว็บไซต์

ทางเรายินดีรับชำระด้วย :

- ธนาคาร

- Cryptocurrency

- Perfect Money

- เมื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์คุณจะได้รับสินค้าหลังจากการสั่งซื้อทันที
- หากสินค้าหมดหรือต้องการซื้อในปริมาณมาก กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อสั่งซื้อ

บัญชีได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล และเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย 2FA  เรียบร้อยแล้ว รับประกันก่อนขายในความปลอดภัย 100%
คุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล็อคเนื่องจากความผิดปกติ

แนะนำให้ใช้พร็อกซี่กับผู้ใช้ทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม แต่นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็น คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ที่คุณมี (แต่หากมีพร็อกซี่ก็ควรใช้)

แน่นอน หากคุณซื้อจำนวนมากเป็นประจำ เราจะมีนโยบายส่วนลดแยกต่างหากให้คุณ (ติดต่อแอดมินเพื่อสอบถาม)

  • บัญชีทุกตัวสามารถนำไปใช้งานยิงแอดได้
  • ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุดบัญชีเขียวแชร์กับวงเงินสูงๆ (เขียว เชื่อม วงเงินสูงๆ)

ในการเติมเงินทุกครั้ง หลักจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่งหลักฐานการโอน พร้อมกับรหัสการโอนให้แอดมินที่ไลน์ @250fb.com

หากได้รับบัญชีไปล็อคอินแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งาน บัญชีติดแดง ทางเรารับประกันเคลมให้ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ใช้งานเท่านั้น)

  • บัญชีที่ใช้งานไปแล้วไม่รับเคลมทุกรณี
  • สิ่งที่ทำได้คือ ยื่นร้องแย้งไป ด้วยบัตร
  • หากไม่มีบัตรทางเรามีจำหน่ายให้ ไปที่เมนูซื้อเอกสาร แล้วเลือกซื้อเทมเพลตบัตรที่เราต้องการ นำไปยื่นร้องแย้ง

บัญชีทักประเภทสามารถนำไปยิงแอดใช้งานได้หมด
เรียงลำดับความแข็งแรงของบัญชี

1.เขียว 3 บรรทัด
2.เขียว 2 บรรทัด
3.เขียว เชื่อม ขาว
4.ขาวปกติทั่วไป

ไม่ต้องเปลี่ยนรหัสหรือข้อมูล อาจจะทำให้เฟสถูกล็อกได้

สามารถเชื่อมบัตรไทยใช้งานได้ปกติ

บทความแนะนำและเคล็ดลับดีๆ