250$ - 350$ - NOLIMIT

บัญชีโฆษณาใหม่ที่แชร์กับบัญชี FB ที่ยืนยันตัวตน (ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $250 ,ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน timezone ,สกุลเงิน ,และประเทศได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 1,217 บัญชี
฿270 มีอยู่: 50
฿270
NEW
มีอยู่: 50

บัญชีโฆษณา FB ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นในปี 2022 (ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $250 ,ประเทศของบัญชีโฆษณาคือฟิลิปปินส์, ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเขตเวลา,และสกุลเงินได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 629 บัญชี
฿1,000 มีอยู่: 187
฿1,000
มีอยู่: 187

บัญชีโฆษณา FB ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $250 ,ประเทศของบัญชีโฆษณาคือฟิลิปปินส์, ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเขตเวลา,และสกุลเงินได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 510 บัญชี
฿800 มีอยู่: 52
฿800
มีอยู่: 52

บัญชีโฆษณาใหม่ แชร์ กับบัญชี FB ที่ได้รับการยืนยันแล้ว (ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน 8500-9000 บาท ,ประเทศบัญชีโฆษณาคือประเทศไทย+07:00,และสกุลเงินไทย)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 653 บัญชี
฿250 มีอยู่: 51
฿250
มีอยู่: 51

สแกนบัญชีที่มี ลิมิตใช้จ่ายต่อวันที่ $1,200 / $1,500 / Nolimit - ลูกค้าสามารถเลือกและซื้อบัญชีที่ต้องการได้ในลิงก์: https://bit.ly/scan1500 (บัญชีสำหรับผู้ใช้มืออาชีพเท่านั้น)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 576 บัญชี
฿8,000 มีอยู่: 10
฿8,000
มีอยู่: 10

COMBO 1:10 บัญชีโฆษณา

บัญชี FB ที่ยืนยันตัวตนแล้ว มีบัญชีโฆษณา 10 บัญชี (ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $50/บัญชี ,ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเขตเวลา, สกุลเงิน ,และประเทศได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 4,874 บัญชี
฿400 มีอยู่: 15
฿400
มีอยู่: 15

บัญชี Facebook ที่มีบัญชีโฆษณา 10 บัญชี (ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน$ 50 ต่อวัน/บัญชี ,ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเขตเวลา,สกุลเงิน,และประเทศได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 3,467 บัญชี
฿320 มีอยู่: 77
฿320
มีอยู่: 77

บัญชีเขียว 2 บรรทัด

บัญชี FB ที่ยืนยันตัวตนแล้วของฟิลิปปินส์ (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $50 รวมบัตรยืนยันตัวตน)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 16,055 บัญชี
฿200 มีอยู่: 76
฿200
มีอยู่: 76

บัญชี FB ที่ยืนยันตัวตนแล้วของอินโดนีเซีย (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $50 รวมบัตรยืนยันตัวตน)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 5,410 บัญชี
฿200 มีอยู่: 106
฿200
มีอยู่: 106

บัญชี FB ที่ยืนยันตัวตนแล้วของปากีสถาน(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $50 รวมบัตรยืนยันตัวตน)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 13,931 บัญชี
฿150 มีอยู่: 67
฿150
มีอยู่: 67

บัญชี FB ที่ยืนยันตัวตนแล้วของอเมริกาใต้ (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $50 รวมบัตรยืนยันตัวตน)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 3,508 บัญชี
฿150 มีอยู่: 61
฿150
มีอยู่: 61

บัญชี FB ที่ยืนยันตัวตนแล้วของบราซิล (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $50 รวมบัตรยืนยันตัวตน)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 2,461 บัญชี
฿250 มีอยู่: 18
฿250
มีอยู่: 18

บัญชีเขียว 3 บรรทัด

บัญชี FB คืนสิทธิ์ ของฟิลิปปินส์ (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2022 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $25-$50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 9,632 บัญชี
฿350 มีอยู่: 15
฿350
มีอยู่: 15

บัญชี FB คืนสิทธิ์ ของอินโดนีเซีย(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2022 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $25-$50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 8,734 บัญชี
฿350 มีอยู่: 58
฿350
มีอยู่: 58

บัญชี FB คืนสิทธิ์ แบบสุ่มประเทศ(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2022 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $25-$50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 11,282 บัญชี
฿320 มีอยู่: 29
฿320
มีอยู่: 29

บัญชี Facebook

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของฟิลิปปินส์ (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 8,494 บัญชี
฿150 มีอยู่: 878
฿150
มีอยู่: 878

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของอินโดนีเซีย(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 8,565 บัญชี
฿150 มีอยู่: 449
฿150
มีอยู่: 449

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของปากีสถาน (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 11,924 บัญชี
฿100 มีอยู่: 358
฿100
มีอยู่: 358

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของบราซิล(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 1,560 บัญชี
฿170 มีอยู่: 249
฿170
มีอยู่: 249

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของอินเดีย(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 2,400 บัญชี
฿100 มีอยู่: 559
฿100
มีอยู่: 559

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของโปแลนด์(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 2,393 บัญชี
฿200 มีอยู่: 84
฿200
มีอยู่: 84

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของอเมริกา US(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 5,440 บัญชี
฿250 มีอยู่: 44
฿250
มีอยู่: 44

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของเยอรมัน(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 2,184 บัญชี
฿200 มีอยู่: 288
฿200
มีอยู่: 288

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของไทย (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 7,974 บัญชี
฿200 มีอยู่: 2.857
฿200
มีอยู่: 2.857

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของอเมริกาใต้ (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 4,328 บัญชี
฿150 มีอยู่: 102
฿150
มีอยู่: 102

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของแม็กซิโก(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 2,515 บัญชี
฿250 มีอยู่: 478
฿250
มีอยู่: 478

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของฝรั่งเศษ(สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 1,242 บัญชี
฿300 มีอยู่: 231
฿300
มีอยู่: 231

บัญชี FB เก่าของผู้ใช้งานจริง ของบังคลาเทศ (สร้างในระหว่างปี 2010 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวันสูงสุด $50)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 1,445 บัญชี
฿80 มีอยู่: 895
฿80
มีอยู่: 895

บัญชีธุรกิจ BM

BM1 $250 (ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $250 ชำระบิล 2 ครั้ง จะสามารถอัปเกรดเป็น BM5 $250 ,ประเทศของบัญชีโฆษณาคือฟิลิปปินส์, ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเขตเวลา,และสกุลเงินได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 2,158 บัญชี
฿1,500 มีอยู่: 45
฿1,500
มีอยู่: 45

BM5 $250 (ลิมิตใช้จ่ายรายวัน 250$/บัญชี ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีโฆษณาใหม่ได้มากถึง 5 บัญชี และเปลี่ยนโซนเวลา สกุลเงิน ประเทศ ได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 666 บัญชี
฿1,600 มีอยู่: 1
฿1,600
มีอยู่: 1

BM1 เก่า $50 (สร้างขึ้นระหว่างปี 2017 ถึง 2021 ลิมิตใช้จ่ายต่อวัน $50 ชำระบิล 2 ครั้ง จะสามารถอัปเกรดเป็น BM3 $50, ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเขตเวลา, สกุลเงิน, และประเทศได้)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 6,695 บัญชี
฿240 มีอยู่: 31
฿240
มีอยู่: 31

เพจ Facebook

เพจโปรไฟล์เฟสบุ๊คเก่า 0-500 ไลค์ (สร้างระหว่างปี 2553-2564 เพจสามารถเปลี่ยนชื่อได้ แต่เราไม่รองรับว่าจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด ได้บางเพจ)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 8,755 บัญชี
฿120 มีอยู่: 134
฿120
มีอยู่: 134

เพจคืนสิทธิ์ (สร้างขึ้นจาก 2016 ถึง 2023 เพจสามารถเปลี่ยนชื่อได้ แต่เราไม่รองรับว่าจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด ได้บางเพจ)

ข้อมูลบัญชี ภาพประกอบ ขายแล้ว: 13,732 บัญชี
฿250 มีอยู่: 49
฿250
มีอยู่: 49

บัญชีโคลน Facebook

วิธีการเติมเงิน ?
วิธีการซื้อ ?
ทำไมต้องซื้อบัญชี Facebook ของเรา?
บริการที่ยอดเยี่ยม บริการที่ยอดเยี่ยม
รับประกัน 1 ต่อ 1 รับประกัน 1 ต่อ 1
โปรไฟล์สมบูรณ์แบบ 100% โปรไฟล์สมบูรณ์แบบ 100%
แต่ละบัญชีราคาถูก แต่ละบัญชีราคาถูก
เข้าใช้งานได้เลย เข้าใช้งานได้เลย
ชาย / หญิง ชาย / หญิง
ปลอดภัย 100% ปลอดภัย 100%
บัญชีจริง บัญชีจริง
ไม่จำกัดบัญชี ไม่จำกัดบัญชี
จํานวนคําสั่งซื้อที่กําหนดเอง จํานวนคําสั่งซื้อที่กําหนดเอง
พร้อมบริการ 24/7 พร้อมบริการ 24/7
และอีกมากมาย... และอีกมากมาย...
คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถติดต่อ ทีมซัพพอรืตได้ผ่านทาง ไลน์ไอดี @250fb.com

ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็ปไซด์ 250fb.com ก่อน จากนั้นทำการเติมเงินเครดิตเข้าระบบ

พร้อมแจ้งไปที่ Support   ส่งหลักฐานการโอนเงินและรหัสการโอนเงิน

* ตัวอย่างรหัสการโอนเงิน

ทำการกดเลือกซื้อบัญชีที่ต้องการ

เลือกวิธีการชําระเงินในส่วนของเงินฝากในเมนูเว็บไซต์

ทางเรายินดีรับชำระด้วย :

- ธนาคาร

- Cryptocurrency

- Perfect Money

- เมื่อซื้อสินค้าบนเว็บไซต์คุณจะได้รับสินค้าหลังจากการสั่งซื้อทันที
- หากสินค้าหมดหรือต้องการซื้อในปริมาณมาก กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อสั่งซื้อ

บัญชีได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล และเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย 2FA  เรียบร้อยแล้ว รับประกันก่อนขายในความปลอดภัย 100%
คุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล็อคเนื่องจากความผิดปกติ

แนะนำให้ใช้พร็อกซี่กับผู้ใช้ทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม แต่นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็น คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ที่คุณมี (แต่หากมีพร็อกซี่ก็ควรใช้)

แน่นอน หากคุณซื้อจำนวนมากเป็นประจำ เราจะมีนโยบายส่วนลดแยกต่างหากให้คุณ (ติดต่อแอดมินเพื่อสอบถาม)

  • บัญชีทุกตัวสามารถนำไปใช้งานยิงแอดได้
  • ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุดบัญชีเขียวแชร์กับวงเงินสูงๆ (เขียว เชื่อม วงเงินสูงๆ)

ในการเติมเงินทุกครั้ง หลักจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่งหลักฐานการโอน พร้อมกับรหัสการโอนให้แอดมินที่ไลน์ @250fb.com

หากได้รับบัญชีไปล็อคอินแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งาน บัญชีติดแดง ทางเรารับประกันเคลมให้ (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ใช้งานเท่านั้น)

  • บัญชีที่ใช้งานไปแล้วไม่รับเคลมทุกรณี
  • สิ่งที่ทำได้คือ ยื่นร้องแย้งไป ด้วยบัตร
  • หากไม่มีบัตรทางเรามีจำหน่ายให้ ไปที่เมนูซื้อเอกสาร แล้วเลือกซื้อเทมเพลตบัตรที่เราต้องการ นำไปยื่นร้องแย้ง

บัญชีทักประเภทสามารถนำไปยิงแอดใช้งานได้หมด
เรียงลำดับความแข็งแรงของบัญชี

1.เขียว 3 บรรทัด
2.เขียว 2 บรรทัด
3.เขียว เชื่อม ขาว
4.ขาวปกติทั่วไป

ไม่ต้องเปลี่ยนรหัสหรือข้อมูล อาจจะทำให้เฟสถูกล็อกได้

สามารถเชื่อมบัตรไทยใช้งานได้ปกติ

บทความแนะนำและเคล็ดลับดีๆ